0

1 Mukhi Rudraksha

Eka Vaktrantu Rudraksham Paratattva Swaroopakam,
Tadhadaranaa tware Tattwe Vruyathe Vijithendriya

2 Mukhi Rudraksha

Dwiwaakatrantu Munishresta Chaartha Naarishwaraathamakam
Charanaadardha nareesham Priyatha Thasya Nityashaha

3 Mukhi Rudraksha

Trmukham Chaiva Rudraksha Magnitraya Swaroopakam
Tadhaaranaachachahuta Bhaktasya Tushyatripadanityadda

4 Mukhi Rudraksha

Chaturmuntu Rudraksham Chaturvaktra Swaroopakam
Yadhaarannachayadvenktrah Prifyatetanityadaa

5 Mukhi Rudraksha

Panchavakatrantu Rudraksham Pancha Brahma Swaroopakam
Panchavaktra Swayam Brahma Puhatyaach Vyapohit

6 Mukhi Rudraksha

Shadvaktru Mapi Rudraksham Kaarthikeyadi Daivatham
Tadhaaranaamahashree Ssvaanmaha Daarogya Muththamam

7 Mukhi Rudraksha

Sapta Vaktrantu Rudraksham Saptamaatraadi Daivatam
Tadhadharanna Nhaa Shree Swaanmahadaarogya Muththamam
Mahatignaa Sampaththi Suchirdhaaranam Sadaa

8 Mukhi Rudraksha

Ashta Vaktrantu Rudraksha Mashtamaatradi Daivatham
Swshtakam Priyam Chaiva Ganga Preeti Karam Thathaa
Tadhdhaaranaadi Me Preeta Bhaveyusstlyavaadin

9 Mukhi Rudraksha

Navavaktrantu Rudraksham Navashaktyadhi Daivatham
Tasya Dhaaran Maatrena Priyanthe Navashaktyah

10 Mukhi Rudraksha

Dashavaktrantu Rudraksham Yamadaiva Ayameeritam
Darshanaachachaaanti janakam Papaanam Naatrasamshya

11 Mukhi Rudraksha

Ekaadash Mukham Twaksham Rudaikadasha Daivatham
Tadidam Daivadtham Prabha Spadaa Sowbhagya Vardhan

12 Mukhi Rudraksha

Ekaadash Mukham Twaksham Rudaikadasha Daivatham
Tadidam Daivadtham Prabha Spadaa Sowbhagya Vardhan

13 Mukhi Rudraksha

Tayayodasha mukham Chaaksha Kaamadam Siddam Sbubham
Tasya Dharan Maatrena Kaam Devah Praseedati

14 Mukhi Rudraksha

Chatrudashamukham Chaaksham Rudranetra Samndhavam
Sarva vyaadhi Haram Chaira Sarvodaa Rogayamaapnuyaat